Complaints

1) Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

b. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

 

WEB-SITE Paweł Więcek

ul. Pracy 4b/23; 33-100 Tarnów

 

c. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt (@) bluedvd.pl

l, W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

d. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

e. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

2) Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

a. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy kontakt (@) bluedvd.p

b. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

c. Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

d. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

Odstąpienie od umowy

1) Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

 

WEB-SITE Paweł Więcek

ul. Skowronków 9/58; 33-100 Tarnów

 

2) Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny Tutaj

3) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4) Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5) Informacja dot. zwrotu świadczeń:

a. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ew. poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

b. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

 

WEB-SITE Paweł Więcek

ul. Skowronków 9/58, 33-100 Tarnów

 

6) Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

7) Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

8) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

b.   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

c.   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

d.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

e.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

f.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

h.   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

i.   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

j.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

k.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

l.    zawartej w drodze aukcji publicznej;

ł.    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy